ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΗ ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας σύμφωνα
με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται:

  • Παραγωγή και Διάθεση Έτοιμου Σκυροδέματος
  • Παραγωγή και Διάθεση Ασφαλτομιγμάτων
  • Σχεδιασμός, Παραγωγή και Διάθεση Έτοιμων Κονιαμάτων
  • Κοπή, Επεξεργασία και Διάθεση Προϊόντων Μαρμάρου, Πέτρας και Γρανίτη.


Ο συνεχής έλεγχος και η εποπτεία στην εφαρμογή του ISO 9001:2015 διασφαλίζουν:

  • Τη σταθερή ποιότητα των τελικών παραγόμενων προϊόντων
  • Την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης.