ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΗ µέριµνα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της συνολικής πολιτικής
της εταιρείας. Στόχος της είναι η πλήρης συµµόρφωση
µε την εκάστοτε περιβαλλοντική νοµοθεσία και η
συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης.

Για το σκοπό αυτό η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.:

 • Επενδύει συνεχώς σε σύγχρονα συστήµατα
  αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που εφαρµόζονται
  σε όλες τις µονάδες παραγωγής.

 • Έχει τοποθετήσει ειδικά φίλτρα στους χώρους
  αποθήκευσης και ανάµιξης των πρώτων υλών
  ενώ η αποβολή αποβλήτων στο περιβάλλον
  αποτρέπεται µέσω ειδικών µονάδων ανακύκλωσης
  και δεξαµενών καθίζησης.

 • Εφαρµόζει συστήµατα περιστολής της εκπεµπόµενης σκόνης από τις δραστηριότητές της,
  όπως σύστηµα αυτόµατης διαβροχής των οχηµάτων και ειδικά σκέπαστρα όλων
  των οχημάτων µεταφοράς αδρανών υλικών.

 • Συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα της ΕΕΑΑ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.).

 • Έχει προχωρήσει σε δενδροφυτεύσεις σε όλες τις µονάδες παραγωγής σε µία προσπάθεια
  αισθητικής βελτίωσης και εναρµόνισης µε τον περιβάλλοντα χώρο και σε πλήρη
  αποκατάσταση και ανάπλαση των λατοµικών χώρων συµβάλλοντας στην περιβαλλοντική
  αειφορία.

Η εφαρµογή αποτελεσµατικών συστηµάτων διαχείρισης και προγραµµάτων συστηµατικών
ελέγχων, η σωστή συντήρηση και ανανέωση του σταθερού και κινητού εξοπλισµού, η χρήση
προληπτικών µέτρων και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας συµβάλλουν στην προστασία
του εργατικού δυναµικού της εταιρείας αλλά και των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες
λειτουργεί.