ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΗ ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει λατοµικά προϊόντα
(άµµο, χαλίκι, γαρµπίλι, σκύρα, εξειδικευµένα
αδρανή κ.ά.), προϊόντα εξόρυξης από το ιδιόκτητο
λατοµείο στο οποίο συµµετέχει, τα οποία
χρησιµοποιούνται σαν αδρανή υλικά
για την κατασκευή σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων
και κονιαµάτων και καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες
και των πλέον απαιτητικών έργων.

Όλα τα λατοµικά προϊόντα φέρουν σήµανση CE
σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12620,
όπως επιβάλλεται υποχρεωτικά με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 386)
για να διασφαλίζεται η ποιοτική υπεροχή τους.

ΕΙΔΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)
άμμος 0 – 4,5
γαρμπίλι (ψηφίδα) 4 - 8
χαλίκι 8 – 18
18 – 28
σκύρα 40 – 60
60 – 100
100 – 180
40 – 300