ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΗ ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. παράγει όλες τις γνωστές
ποιότητες έτοιµου σκυροδέµατος (C8/10, C12/15,
C16/20, C20/25, C25/30, C30/37 κ.ά.), καθώς
και σκυροδέµατα µε ειδική σύνθεση πελάτη, σύµφωνα
µε τον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος
(Κ.Τ.Σ. ’97) και τις απαιτήσεις του Πρότυπου
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΕΝ 206:2011.

Οι σύγχρονες, αυτοµατοποιηµένες µονάδες παραγωγής
έτοιµου σκυροδέµατος, τα άρτια εξοπλισµένα
εργαστήρια σε συνδυασµό µε την υψηλή τεχνογνωσία
του εξειδικευµένου επιστηµονικού και τεχνικού
προσωπικού, παρέχουν στην εταιρεία τη δυνατότητα
να εξυπηρετεί κάθε απαίτηση των πελατών της.

Τέλος, κάνοντας χρήση σύγχρονων µηχανηµάτων
επεξεργασίας αδρανών (αεροταξινοµητές) µπορούν
να παραχθούν ειδικές ποιότητες σκυροδέµατος
για εξειδικευµένα κατασκευαστικά έργα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΙΣΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ
ΑΔΡΑΝΩΝ
C
12/15
C
16/20
C
20/25
C
25/30
C
30/37
C
../..
S1 S2 S3 S4 0-8
mm
0-18
mm
0-28
mm
επιχρισμένο                          
ανεπίχριστο                          
μειωμένης
υδατοπερατότητας
                         
παραθαλάσσιο
περιβάλλον
                         
επιφανειακή φθορά                          
μέσα στο νερό                          
μέσα στη θάλασσα                          
γενικής χρήσης