ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Η υπερσύγχρονη, πλήρως αυτοµατοποιηµένη µονάδα
παραγωγής έτοιµων κονιαµάτων FINOMIX,
δυναµικότητας 500 τόνων ηµερησίως, λειτουργεί
από το 2007 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
στο Χορδάκι Ακρωτηρίου Χανίων.

Τα προϊόντα FINOMIX διατίθενται στην ελληνική
αγορά και το εξωτερικό µέσω των κέντρων διανοµής
της εταιρείας στα Χανιά, το Ηράκλειο Κρήτης και την
Αθήνα, και ενός πυκνού δικτύου συνεργατών
ενώ παρέχεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευµένο
τεχνικό προσωπικό.

Περιλαµβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:

Στόχος της εταιρείας είναι τα προϊόντα της να είναι σύγχρονα, ποιοτικά και εύχρηστα,
αποτελώντας ολοκληρωµένες, αξιόπιστες και διαχρονικές λύσεις στο χώρο των δοµικών
υλικών. Για το λόγο αυτό, έχει δηµιουργήσει ένα σύγχρονο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης,
στελεχωµένο από έµπειρο και πλήρως καταρτισµένο επιστηµονικό προσωπικό, µε σκοπό
την έρευνα και το σχεδιασµό προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Τα προϊόντα FINOMIX διαθέτουν σήµανση CE όπου αυτό προβλέπεται από τα σχετικά
Ευρωπαϊκά Πρότυπα και υπόκεινται σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας
προκειµένου να διασφαλίζεται η σταθερή και υψηλή ποιότητά τους. Για το λόγο αυτό
η εταιρεία εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για το σχεδιασµό,
την παραγωγή, τον έλεγχο ποιότητας και τη διακίνηση των προϊόντων της.

Τα προϊόντα διατίθενται συσκευασµένα ή χύδην σε σιλό των 7 και 22 m3 (κονιάµατα
δόµησης και σοβάδες).