ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΓια τη ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. η διασφάλιση
της ποιότητας του τελικού προϊόντος αποτελεί
την πρώτη και απαράβατη προτεραιότητα.

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται μόνο
πιστοποιημένες με CE πρώτες ύλες:

 • Τσιμέντα από τους βασικούς Έλληνες παραγωγούς
  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 197
 • Υδράσβεστος υψηλής καθαρότητας σύμφωνα
  με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 459
 • Αδρανή που φέρουν σήμανση CE σύμφωνα
  με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12620:2008 και
 • Χημικά πρόσμικτα πιστοποιημένα με CE
  από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και οι έλεγχοι
των πρώτων υλών γίνονται στο πλήρως εξοπλισμένο
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου στο Χορδάκι Χανίων.
Πραγματοποιούνται πυκνοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι
των πρώτων υλών και όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Παράλληλα, το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό του Τμήματος Έρευνας
& Ανάπτυξης της εταιρείας ενημερώνεται συνεχώς γύρω από τις νέες νομοθεσίες
των δομικών υλικών αλλά και τις νέες τάσεις, με σκοπό να παρέχει σύγχρονες
και αξιόπιστες λύσεις με ευκολόχρηστα και ανθεκτικά στο χρόνο προϊόντα.

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έχει ενσωματώσει στις παραγωγικές της διαδικασίες ένα πλήθος
ελέγχων και κανόνων προκειμένου να διασφαλίσει την σταθερή και υψηλή ποιότητα
των τελικών παραγόμενων προϊόντων της, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους πελάτες της.

Όλες οι μονάδες παραγωγής διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα, πλήρως αυτοματοποιημένα
συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου για αυτόματη καταγραφή της παραγωγικής
διαδικασίας.

Όλοι οι αυτοκινούμενοι αναμικτήρες διανομής έτοιμου σκυροδέματος και υποστρωμάτων
δαπέδων είναι εφοδιασμένοι με ανεξάρτητο σύστημα δοσολογίας χημικών προσμίκτων
με στόχο την αποφυγή χρήσης επιπλέον νερού στο εργοτάξιο ώστε να διασφαλίζεται
η σταθερή ποιότητα του τελικού προϊόντος.