ΠΡΟΦΙΛΗ εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 µε
όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού
κλάδου µε ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα.

Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στους τοµείς του έτοιμου
σκυροδέµατος, των υποστρωµάτων δαπέδων,
των λατοµικών και των ασφαλτικών προϊόντων
και αποτέλεσε µία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις
στην Κρήτη.

Σήµερα η εταιρεία διαθέτει στο νοµό Χανίων πέντε
σύγχρονες µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέματος,
ειδικές µονάδες παραγωγής υποστρωµάτων δαπέδων,
µία µονάδα παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων
και ένα ιδιόκτητο λατοµείο µαρµάρου ενώ συµµετέχει
και σε ιδιόκτητο λατοµείο αδρανών υλικών
στο Χορδάκι Χανίων.

Η τάση για συνεχή ανάπτυξη και καινοτοµία, σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία,
την αφοσίωση στην άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος και το υψηλό επίπεδο
των προσφερόµενων υπηρεσιών, την έφεραν σύντοµα στην πρώτη θέση στον κλάδο της
και συντέλεσαν στο να αναπτυχθεί και σε άλλους τοµείς.

Από το 2007 λειτουργεί η µονάδα παραγωγής έτοιµων κονιαµάτων FINOMIX
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Χορδάκι Χανίων διαθέτοντας στην αγορά προϊόντα
που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου ενώ το 2009 τέθηκε
σε λειτουργία η µονάδα κοπής και επεξεργασίας φυσικών και τεχνητών λίθων FINOMARM
µε σκοπό τη διάθεση προϊόντων µαρµάρου, πέτρας και γρανίτη στην ελληνική αγορά
και το εξωτερικό.

Η εταιρεία εφαρµόζει Σύστηµα Διασφάλισης της Ποιότητας πιστοποιηµένο σύµφωνα
µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001 ενώ η άψογη εργαστηριακή υποδοµή, ο σύγχρονος
μηχανολογικός εξοπλισµός και το άρτια εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό της, παρέχουν
συνεχή τεχνολογική υποστήριξη και προσφέρουν ιδανικές λύσεις για τη σύγχρονη οικοδοµή.

Μόνιµος στόχος της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων
και των υπηρεσιών που παρέχει στο αγοραστικό κοινό, πάντοτε µε γνώµονα
τον άνθρωπο, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.